1     2   ข่าวภูมิภาคกรมประชาสัมพันธ์Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 19,951 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พบปัญหากการใช้งานเว็บไซด์
ติดต่อ 037-454-058 ถึง 9

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เตรียมรับสถานการณ์แบะป้องกันความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย ปี 2562 (ด้านการประมง) (02/07/2562)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (06/03/2562)
มหาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรในงาน " มหิดล - วันแม่ " (06/03/2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่ดำเนินธุรกิจตลาดนนัดดอกไม้งานซ้อมรับปริญญา (27/02/2562)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน จำนวน 23 รายการ (08/08/2562)
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ขายทอดตลาดวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนบ้านพักรองจ่าศาลหลังลำดับที่ 8 และลำดับที่ 9 (ครั้งที่ 2) (06/08/2562)
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุเก่า ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (06/08/2562)
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี (06/08/2562)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (06/08/2562)
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จ.พระนครศรีอยุธยา) จำดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน (06/08/2562)
ประกาศสำนักงานศาลปกครองระยอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองในสังกัดสำนักงานศาลปกครองระยอง (06/08/2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานปฏิรูปที่ิดินจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเปฺ็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (08/07/2562)
อ่านทั้งหมด     
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป.ป.ส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประเทศกัมพูชา ณ จังหวัดเกาะกง (18/04/2559)
สงกรานต์ปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ไร้ยาเสพติด (18/04/2559)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช 26 มิถุนายน นี้ ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ถวายเป็นพระราชกุศล (19/06/2558)
ผู้แทน ผอ.ปปส.ภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ภาวะวิกฤตและป้องกันภัย
จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ (16/01/2560)
เอกวาดอร์เร่งค้นหาเหยื่อแผ่นดินไหว ยอดตาย 262 ศพ (18/04/2559)
ผู้โดยสารตกค้างแน่นบีทีเอส เช้าเริ่มงานวันแรก-โกลาหล!! (18/04/2559)
เหนือ-อีสาน-ตอ.-กลางร้อน! ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวปฏิรูปประเทศ
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลืาอนแผนพัฒนาจังหวัด (15/05/2561)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การสรุปผลการรับฟังความคิเเห็นของประชาชนในการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี (16/03/2561)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การพีัฒนาบุคลากรภาครีัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ(เพิ่มเติม) (25/12/2560)
วันที่ 2 เมษายน 2559 (ช่วงเช้า) ผต.นร. เขต 12 ( พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (18/04/2559)
อ่านทั้งหมด