ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา

วันที่ 5 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูมิภาคสาขาราชบุรี  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา  บริเวณบ้านคลองกระดี่  หมู่ที่  3   ตำบลบางป่า  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ราคากลางของงานก่อสร้าง  ในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  317,000  บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  18  เมษายน  2560  ระหว่างเวลา  10.00 น.  ถึง  12.00  น.    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี

            การดูสถานที่ก่อสร้าง  เป็นภาระ/หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  และ/หรือ  จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้  โดย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคละปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดและ/หรือ  จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี  ในภายหลังไม่ได้

            การกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  3  เมษายน 2560  ถึงวันที่  19  เมษายน  2560  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น. ที่งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี   ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นในเวลา  08.30 น.  ถึง 11.00 น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี  ในวันที่  20  เมษายน 2560

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  1,070 บาท  ค่าแบบ  1,000 บาท  ค่าภาษี 70  บาท  ได้ที่งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี  เลขที่  88  หมู่  1  ตำบลท่าราบ  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000  ระหว่างวันที่  31  มีนาคม  2560  ถึงวันที่  18  เมษายน 2560  ในวันและเวลาปฏิบัติงาน  สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 08.30 น.  ถึง 15.00 น.

            สำหรับผู้ซื้อแบบหรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้  ยกเว้นกรณี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ยกเลิกโครงการ

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานอำนวยการ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี  โทร. 0 – 3273 – 7185  ต่อ 12

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี