ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10 (บริเวณสนามฟุตซอลเอื้ออาทร) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ 5 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)
 

                  องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก   มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล  หมู่ที่  10  (บริเวณสนามฟุตซอลเอื้ออาทร)  ตำบลเจดีย์หัก  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยดำเนินการต่อเติมอาคารคอนกรีตเหล็ก 1 ชั้น  ขนาด 500 x  25.00  เมตร  1.  ห้องน้ำหญิง (รวม 4 ห้อง)  ขนาด 3.90 x  5.00  เมตร  2. ห้องแต่งตัว  ขนาด 2.10 x 5.00  เมตร   3. ห้องน้ำชาย (รวม 2 ห้อง)  ขนาด 3.90 x  5.00  เมตร  4. ห้องแต่งตัว  ขนาด 2.10 x 5.00  เมตร   5. ห้องเก็บของ  ขนาด 2.10 x 5.00  เมตร   6. เวที ขนาด  6.00 x 16.00  เมตร  7. ทำพื้นหิดขัด (อาคารเดิม) ขนาด  30.00 x 48.00 เมตร  (ตามแบบอบต.เจดีย์หักกำหนด)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  กำหนดราคากลาง เป็นเงิน  2,224,000  บาท  (สองล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

            ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,112,000  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 4  เมษายน 2560  ระหว่างเวลา  10.00  น. – 11.00 น. โดยพร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก  เวลา  09.30 น.  และรับฟังขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาเดียวกัน

            กำหนดยื่นซองประมูล  ในวันที่  25  เมษายน  2560  ระหว่างเวลา  11.00 น. – 11.30 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ  300  บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก  ระหว่างวันที่  31  มีนาคม  2560 ถึงวันที่ 11  เมษายน 2560  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3232 – 4510 – 11 ในวันและเวลาราชการหรือเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี