ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง – หินคลุก (บริเวณบ้านนายสมหมาย รื่นเริง) หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ 5 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
 

                องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก   มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง – หินคลุก  (บริเวณบ้านนายสมหมาย  รื่นเริง) หมู่ที่ 6  ตำบลเจดีย์หัก  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  โดยดำเนินการ วางท่อ ค.ส.ล. (ลอดถนน) Ø  0.60 เมตร  (มอก. ชั้น 3)   จำนวน 5 จุด ๆ ละ  6 ท่อน  รวม 30 ท่อน , วางท่อ ค.ส.ล. (ลอดถนน) Ø  1.00 เมตร  (มอก. ชั้น 3)   จำนวน 1 จุด ๆ ละ  6 ท่อน  รวม 6 ท่อน และรองพื้นทางด้วยลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.40 พร้อมทับหน้าด้วยหินคลุกบดแน่นให้ได้ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  378  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  กำหนดราคากลาง เป็นเงิน  543,000  บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

            ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 404,500  บาท  (สี่แสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 4  เมษายน 2560  ระหว่างเวลา  10.00  น. – 11.00 น. โดยพร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก  เวลา  09.30 น.  และรับฟังขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาเดียวกัน

            กำหนดยื่นซองประมูล  ในวันที่  24  เมษายน  2560  ระหว่างเวลา  11.00 น. – 11.30 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ  300  บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก  ระหว่างวันที่  31  มีนาคม  2560 ถึงวันที่ 11  เมษายน 2560  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3232 – 4510 – 11 ในวันและเวลาราชการหรือเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี