ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ซักซ้อมแนวทางการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับอำเภอ

วันที่ 11 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

             นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ได้แจ้งแนวทางการจัดการสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยนำบทเรียนที่เกิดขึ้น สรุปเป็น 1 ระบบ 4 แนวทาง ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยที่เกิดขึ้นของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอุดรธานี พบว่า หากมีระบบจัดการ และเตรียมความพร้อมที่ดีจะสามารถรับมือกับสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการจัดการในภาวะฉุกเฉินระดับอำเภอภายใต้รูปแบบระบบ และความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2538 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงให้จังหวัดซักซ้อมแนวทางการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินตาม 1 ระบบ 4 แนวทาง ดังนี้  ระบบบัญชาการเหตุการณ์ เมื่อเกิดภัยขึ้นแล้วหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสาธารณชนเป็นวงกว้าง ให้นายอำเภอ ในฐานะผู้อำนวยการอำเภอ ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอของตน โดยให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสั่งการ การระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรในการจัดสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งอำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนด 4 แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานดังนี้ กำหนดผู้รับผิดชอบงาน กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร กำหนดช่องทางการสื่อสาร


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี