ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

วันที่ 11 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 

             นายสมชัย เอียตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า ตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 46/2560 เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 5 - 18 เมษายน 2560 เป็นเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ประกอบกับในเทศกาลดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว นิยมเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญๆ และเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือทำบุญตามวัดต่างๆ ริมแม่น้ำ ลำคลอง และบึงที่มีการเดินเรือเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อความสะดวก ความปลอดภัย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม จึงเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือ และประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและโดยสารเรือ ควรปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือ เชื่อฟัง ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแลประจำอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆ โดยเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการให้และใช้บริการเรือโดยสารดังนี้

            1.ผู้ควบคุมเรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังไม่ประมาท ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสิ่งเสพติดหรือของมึงเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่ ไม่เดินเรือด้วยความเร็วเกินควร จนอาจจะก่อเกิดอันตรายหรือเป็นเหตุให้คลื่นจากเรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือทรัพย์สินของประชาชนที่มีบ้านเรือนที่พักอาศัยอยู่ริมฝั่ง การนำเรือเข้า - ออกจากท่าเทียบเรือต้องให้ผู้โดยสารขึ้น - ลงเรือเสร็จเรียบร้อยก่อน นอกจากนี้ ห้ามนำเรือเข้าใกล้บริเวณที่มีการกำหนดไว้สำหรับประชาชนลงเล่นน้ำหรือจัดกิจกรรมทางน้ำ และไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ รวมทั้งต้องจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ในเรือให้มีอยู่อย่างเพียงพอ และสามารถนำมาใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ทันท่วงที รวมทั้งรับฟังคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเป็นประจำทุกวัน หากมีคำเตือนเรื่องพายุและคลื่นลมแรงควรงดออกจากฝั่ง

          2.เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือ ต้องหมั่นตรวจสอบ ดูแลสภาพตัวเรือ เครื่องจักรยนต์ และท่าเทียบเรือ ให้อยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแก่การให้บริการผู้โดยสาร โดยเฉพาะโป๊ะเทียบเรือต้องจัดให้มีพวงชูชีพและเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นให้เพียงพอ พร้อมที่จะสามารถนำมาใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ทันท่วงที ติดตั้งป้ายระบุจำนวนผู้โดยสารที่ตัวเรือ ติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแลมิให้ประชาชนยืนอยู่บนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ นอกจากนี้ขอให้ช่วยกวดขัน ตักเตือน ควบคุม ดูแลให้ผู้ควบคุมเรือที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือโดยเคร่งครัด

         3.ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำต่อประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้โดยสาร การโดยสารเรือ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ขณะลงเรือควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเพื่อสวมใส่ หรือนำมาไว้ใกล้ตัว การลงเรือให้ยืนคอยบนท่าเทียบเรือก่อน และไม่ควรยืนรอบนโป๊ะท่าเทียบเรือ สำหรับการขึ้น - ลงเรือจะต้องรอให้เรือจอดเทียบให้เรียบร้อยก่อน โดยไม่ควรแย่งกันขึ้น - ลง เมื่อลงไปในเรือแล้วให้เดินเข้าไปภายในตัวเรือ ห้ามยืนหรือนั่งท้ายเรือ หัวเรือ กราบเรือ และหลังคาเรือ หากพบว่าในเรือมีคนโดยสารหนาแน่นแล้วขอให้รอเรือลำต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี