ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ อบต.บ้านแพ้ว–เทศบาล ตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ อบต.บ้านแพ้ว–เทศบาล ตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  13,070,000 บาท

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 20 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้โดย กปภ.ข.3 จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ อย่างดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดและจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ กปภ.ข.3 ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 21,400 บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3220 0779 ในวันเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี