ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 11 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 

             สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  ราคากลางของการก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,066,000  บาท  (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  10  เมษายน  2560  ถึงวันที่  21  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ถึง  16.00  น.    งานพัสดุสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี  เลขที่ 178  หมู่ที่ 1  ตำบลหินกอง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  24  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป

            ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10  เมษายน  2560  ถึงวันที่  21  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ถึง  16.00  น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   032 – 334864 – 7   ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี