ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลแรงงานภาค 7 จัดโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน กิจกรรมที่ 3 รับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่

วันที่ 11 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 

           นางเสาวภาพร  สิขิวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 7  เปิดเผยว่า  ศาลแรงงานภาค  7  จัดโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน กิจกรรมที่ 3  รับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่  เพื่อให้คู่ความที่มีข้อพิพาทคดีแรงานที่ต้องยื่นฟ้องแรงงานในศาลจังหวัดภายในศาลจังหวัดภายในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค 7  เข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยสะดวก  รวดเร็วและประหยัด  อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ขอรับบริการ  ศาลแรงานภาค 7  จึงได้จัดนิติกรและเจ้าหน้าที่  ออกหน่วยให้บริการรับฟ้องคดีแรงงาน ณ ศาลจังหวัดที่ตั้งยู่ในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค 7  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จำนวนทั้งสิ้น  12  ครั้ง  โดยกำหนดออกหน่วยบริการยังจังหวัดราชบุรี  จำนวน  2  ครั้ง  คือ  ครั้งที่  1  ในวันที่  11  พฤษภาคม  2560   ครั้งที่  2  ในวันที่  6  กรกฎาคม  2560     ศาลจังหวัดราชบุรี

            สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค  7  โทร.  0 3456 4223 – 5  ต่อ  101  หรือ 095 365 1608  (นางสาวธัญญรัตน์  สวัสดิ์แดง)


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี