ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 12 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 26 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี เลขที่ ๑๗๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๓๔๘๖๔ – ๗ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี