ข่าวประชาสัมพันธ์
ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาสำหรับศิษย์เก่า มสธ.ที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 38 ปี มสธ.

วันที่ 18 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
 

           ว่าที่ร้อยตรี อุทิศ รุ่งธีระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบการสถาปนา 38 ปี มหาวิทยาลัยขอมอบโอกาสพิเศษสำหรับบัณฑิตและนักศึกษาของ มสธ.ที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วเนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร ได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 1,400 บาท และได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาทุกชุดวิชาทั้งชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วจากหลักสูตรเดิม และโครงการสัมฤทธิบัตร ทั้งนี้ต้องเป็นชุดวิชาที่มีในโครงสร้างหลักสูตรใหม่ที่สมัคร แต่ต้องมีชุดวิชาลงทะเบียนเรียนในการสมัครอย่างน้อย 1 ชุดวิชา สำหรับผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 หรือภาคต้น หรือภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560 เคยเป็นนักศึกษาของ มสธ.ทุกหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จ การศึกษา บัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มสธ. เคยเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร สิทธิพิเศษที่ได้รับยกเว้นมีดังต่อไปนี้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้ม 800 บาท ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษาเหมาจ่าย 100 บาท ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท
             สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 128 เลขที่ 90 หมู่ 9 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.stou.ac.th(บัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาเอก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-403801-5 ต่อ 122-128/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี