ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำทุ่งหินสีพร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1,7,8,9,13 ตำบลท่าเคย

วันที่ 18 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
 

             กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำทุ่งหินสีพร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1,7,8,9,13 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-340 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 20,378,700 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงิน ผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ www.dwr.go.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-334986 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ผ่านทางอีเมล์ pongsatorn.r@dwr.mail.go.th ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็ปไซต์ www.dwr.go.thในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี