ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดราชคาม

วันที่ 18 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 

            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดราชคาม ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ความยาว 140 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,510,000 บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ จังหวัดราชบุรี (www.ratchaburi.go.th)หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th)หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321852,32-323283 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี