ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ขอแก้ไขประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 19 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 11  เมษายน  2560  โดยกำหนดราคากลาง  5,000,000  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน) นั้น

            เนื่องจากมีข้อผิดพลาดตามเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา ฯ  หน้า 4 ข้อ 4.8 (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่  LOG  IN  แล้ว  จะต้องดำเนินการสอบราคา  โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ  และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  5,000  บาท  จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป  ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  5,000  บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

            ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก จึงขอแก้ไขข้อความจาก จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสูงสุดในการประกวดราคา ฯ  และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (minimum Bid) จาก " ไม่น้อยกว่าครั้งละ  5,000  บาท”  เป็น  " ไม่น้อยกว่าครั้งละ  10,000  บาท”  จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละจาก " ไม่น้อยกว่าครั้งละ  5,000  บาท”  เป็น  " ไม่น้อยกว่าครั้งละ  10,000  บาท”   จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี