ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณหน้าวัดบัวงาม

วันที่ 20 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
 

            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณหน้าวัดบัวงาม ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ จังหวัดราชบุรี (www.ratchaburi.go.th)หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th)หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข032-321852,032-323283 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี