ข่าวประชาสัมพันธ์
กพร.เตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA)

วันที่ 25 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
 

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำคำสั่ง คสช. ระงับการทำเหมืองแร่ทองคำทุกราย ไม่เลือกปฏิบัติ ป้องกันและระงับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนพร้อมตั้งคณะทำงานเจรจาตามกระบวนการปรึกษาหารือ เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน

          ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือแจ้งรัฐบาลไทยละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) หลังมีคำสั่งปิดเหมืองทองอย่างไม่เป็นธรรมในช่วงสิ้นปี 2559 นั้น

          นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า เนื่องจากมีการร้องเรียนและคัดค้านการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำว่าการประกอบกิจการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  รวมถึงปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่โครงการทำเหมืองแร่ทองคำหลายแห่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559  เรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ เป็นมาตรการตามความจำเป็นในการป้องกันและระงับผลกระทบรวมถึงข้อขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาติ  โดยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับประทานบัตรและใบอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำทุกราย  ระงับการประกอบกิจการไว้จนกว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ  จะมีมติเป็นอย่างอื่น ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวมาโดยตลอดในการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและปัญหา  พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสนอกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

              นายสมบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ บริษัท คิงส์เกตฯ   ตามที่เป็นข่าว เป็นการดำเนินการตามกลไกภายใต้กรอบความตกลง การค้าเสรีระหว่างไทย – ออสเตรเลีย (Thailand – Australia Free Trade Agreement : TAFTA) เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางปฏิบัติตามสิทธิขิงบริษัทฯ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีความละเอียดอ่อนอย่างรอบด้าน เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมเคารพสิทธิของบริษัทฯ และได้มีการเตรียมความพร้อมโดยจะมีกานแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานมนการเจรจาตามกระบวนการปรึกษาหารือ (Consultations) ร่วมกับบริษัทฯ เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี