ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลโพธาราม ดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ไตเทียม) จำนวน 3 รายการ

วันที่ 25 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 

โรงพยาบาลโพธาราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ไตเทียม) จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำยาไตเทียมชนิด A (Part A) จำนวน 5,000 แกลลอน ราคากลาง 390,000 บาท น้ำยาไตเทียมชนิด B (Part B) จำนวน 5,000 แกลลอน ราคากลาง 260,000 บาท และ Blood Line Set จำนวน 5,500 ชุด ราคากลาง 346,500 บาท ราคากลางรวมเป็นเงิน 996,500 บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันราชการ ณ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์เลขหมาย 0 3271 9400 ต่อ 640 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ www.photharamhos.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี