ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี ดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

วันที่ 26 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 

                ศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน  1  หลัง  ตามแบบแปลนเลขที่ ยผจ.รบ 012/2557 โดยใช้เงินบำรุงศูนย์ฯ  ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวได้กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,020,000  บาท  (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน)  และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาแตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศใช้ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น  ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง  จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ  หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

                กำหนดยื่นซองสอบราคา  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  1  พฤษภาคม 2560  ระหว่างเวลา 08.30  น.  ถึงเวลา 16.30 น.    งานบริหารพัสดุ  อาคารอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 5  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่ 10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  ชั้น 2  อาคารอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 5

                ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบและเอกสารสอบได้ที่  งานบริหารพัสดุ อาคารอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 5  เลขที่  429  ถนนศรีสุริยวงศ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  1  พฤษภาคม 2560  รายละเอียดได้ที่   http://hpc.go.th  และ www.gprocurcment.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032 – 327824 – 8  ต่อ 2265  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี