ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 27 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 137 คน)
 

           นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอรุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว

            จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดบทความได้ที่เว็บไซต์จังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.thเมนู "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” ดังนี้ 1.บทความเรื่อง ไม่ให้ เพราะจะอาไปร้องเรียน 2.บทความเรื่อง อยากรู้ชื่อคนที่ขับไล่ผม 3.บทความเรื่อง เงินค่าปรับไปอยู่ที่ไหน 4.บทความเรื่อง คุยกันดี ๆ ก็น่าจะได้ (ข้อมูล)/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี