ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 28 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 29 คน)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล เปิดเผยว่า ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รับสมัครตั้งแต่วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2560 (เรียนเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์)  คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ต้น) และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หลักสูตรการเรียนการสอน ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 4 สัปดาห์ หรือจำนวน 140 ชั่วโมง  ภาคปฏิบัติ 8 สัปดาห์ แบ่งเป็นการฝึกปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ จำนวน 210 ชั่วโมง และการฝึกปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 70 ชั่วโมง ปิดรับสมัครภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 30,000 บาท โดยค่าลงทะเบียนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากร เอกสารประกอบการสอน สถานที่จัดอบรมรวมถึงแหล่งฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-936074,053-949151,081-9925828  Email : nsccmunews@gmail.com  Website : www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี