ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปี 2560

วันที่ 2 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)
 

            นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดโครงการ  "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  ประจำปี  2560  หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ในวันที่  26  พฤษภาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป    วัดหนองกวาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชน  จัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอ  เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการของรัฐ และเอกชนด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีออกหน่วยบริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษาปัญหาและแนะนำด้านสุขภาพสัตว์  และได้กำหนดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น  เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนได้ทำบุญร่วมกันโดยจะมอบเงินผ้าป่าสามัคคีให้วัดและโรงเรียนที่ออกหน่วย 

จังหวัดราชบุรีเชิญชวนประชาชนในจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ  "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี