ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 2 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)
 

             นายครองศักดิ์  สงรักษา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560-2564 โดยมีเป้าหมายขยายพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ทั่วประเทศ จำนวน 1,000,000 ไร่ ภายในปี พ.ศ.2564 โดยกำหนดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 (2560) จำนวน 300,000 ไร่ ปีที่ 2 (2561) จำนวน 300,000 ไร่ และปีที่ 3 (2562) จำนวน 400,000 ไร่ โดยเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจผลิตข้าวตามมาตรฐานอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร หรือหากไม่มีให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน นอกจากนี้จะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีพื้นที่รวมกันไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ และอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือในบริเวณใกล้เคียงกัน สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมความรู้ การปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ต่อเนื่อง 3 ปี) ได้รับการแนะนำการผลิตข้าวอินทรีย์ (ต่อเนื่อง 3 ปี) ได้รับการตรวจประเมินจากกรมการข้าว ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และได้การตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)

            ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ โดยเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอและศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 032-323115/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี