ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงป่าปีที่ ๓

วันที่ 8 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
 

กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๑๐ (ราชบุรี) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงป่าปีที่ ๓ เนื้อที่ ๖๐๐ ไร่ ในพื้นที่แปลงปลูกป่าทดแทนตามโครงการที่กรมชลประทานได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พิกัดแปลงที่ E๔๔๒๐๑๕,N๑๖๘๑๖๖๘ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หมายเลข ๖๗ แปลงที่ ๑ ที่ ๑ จังหวัดกาญจนบุรี โดยกำหนดราคาค่าจ้างเหมาไร่ละ ๙๑๑.๘๘ บาท (เก้าร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) งบประมาณทั้งสิ้น ๕๔๗,๑๒๘.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ งาน พัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ณ ห้องประชุมหลวงบริหารวนเขตต์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์

www.forest.go.th/ratchaburi/index.php และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี