ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โครงการชลประทานราชบุรีประกวดราคาจัดซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ สามทางเหล็กหล่อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง เชื่อมและวางเรียงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 11 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 

             จังหวัดราชบุรีโดยโครงการชลประทานราชบุรี  สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี ตามรายการดังนี้
             จัดซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ  สามทางเหล็กหล่อฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง  เชื่อมและวางเรียง  รวม  ๘  รายการ
             กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น
             ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมชลประทาน(http://procurement.rid.go.th) หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th)หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๒๕๗๙๘ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามมายังกรมชลประทาน ผ่านทางอีเมล์
ratburi@rid.go.th  ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยกรมชลประทาน จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านอีเมล์(http://procurement.rid.go.th)และ(www.gprocurement.go.th)ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี