ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลจังหวัดราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 23 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 575 คน)
 

            นายวสันต์  เสี่ยงบุญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดราชบุรีร่วมกับศาลแขวงราชบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรม ณ เวลา ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เป็นระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ประกอบด้วย ศาล อัยการ ตำรวจ ทนายความ ราชทัณฑ์ คุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ และบังคับคดี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี