ข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์จังหวัดราชบุรีจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560

วันที่ 24 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 116 คน)
 

           นายสุรินทร์  วทัญญู  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อสร้างกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ครู นักเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ การประกวดประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) ,กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานเรียนรู้จากฟาร์มโคนมสู่นมโรงเรียน ฐานการเรียนรู้การส่งเสริมการออมทรัพย์ ฐานการเรียนรู้การบันทึกบัญชีครัวเรือน ฐานการเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ฐานการเรียนรู้สหกรณ์สอนอาชีพ นิทรรศการผลิตภัณฑ์สมาชิกสหกรณ์นักเรียน ,กิจกรรมสันทนาการ การแข่งขันถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับสหกรณ์ให้นักเรียนได้ตอบคำถาม การแข่งขันทานสับปะรด และมีรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี