ข่าวประชาสัมพันธ์
คลังจังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค

วันที่ 25 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 281 คน)
 

           นางรวีวรรณ  เปรมปรี  คลังจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 1 วัน จำนวน 100 คน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. -16.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 1 อาคาร 3 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี