ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 25 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 700 คน)
 

             นางสาววิภารัตน์  ดีอ่อง   รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับสู่การใช้ประโยชน์  จัดส่งรายละเอียดถึงฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (ชั้น ๔ อาคาร วช.๔) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

            ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทุกวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองการประเมินและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ โทร.๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕

ต่อ ๕๐๘ และ ๕๐๙ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๒๒๘๘ Email:uav.nrct@gmail.com

Website:http://www.nrct.go.th และ http://www.inventorday.nrct.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี