ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามเพื่อการกำหนดอนาคตของประเทศไทย

วันที่ 6 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 209 คน)
 

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม

เรื่อง ๔ คำถามเพื่อการกำหนดอนาคตของประเทศไทย

เรียบเรียงโดย   เพ็ญกมล ประเสริฐกุล

................................................

 

หลังจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เกี่ยวกับช่วงของการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปประเทศ เพื่อความเป็นประชาธิปไตย โดยรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยืนยันว่า การเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้น จะต้องไม่เป็นประชาธิปไตยที่ล้มเหลวและต้องมีรัฐบาลที่ยึดมั่นใน "หลักธรรมาภิบาล” นำพาชาติเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีคำถามเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศไทยไว้ให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ขบคิด เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศ มี ๔ คำถาม ดังนี้

  1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

  2. หากไม่ได้จะทำอย่างไร

  3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวโดยไม่กำหนดอนาคตของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป ถูกต้องหรือไม่

  4. ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ควรจะมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาแล้วจะให้ใครแก้ไขด้วยวิธีอะไร

    ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันส่งความคิดเห็นจากคำถาม ๔ข้อ ไปยังศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด ก่อนจะรวบรวมส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีหวังว่าประชาชนทุกคนจะร่วมกันกำหนดทิศทางบ้านเมือง และร่วมแสดงความคิดเห็นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และรัฐบาลจะนำมุมมองต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี