ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แผนเตรียมการรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ (ด้านการประมง)

วันที่ 6 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 455 คน)
 

            นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง  ประมงจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่า  ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน และกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักทั่วทุกภาคของประเทศไทย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และอาจจะเป็นช่วงที่มีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเดือดร้อนและสร้างความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของเกษตรกร

            สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งในเชิงพาณิชย์และเพื่อบริโภค หมั่นดูแลรักษาสุขภาพสัตว์น้ำทั้งในกระชังและบ่อดิน พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน แก้ไข เพื่อลดความสูญเสีย และความเสียหายจากการประสบอุทกภัย โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

            ๑.ติดตามสถานการณ์ข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสื่อต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

            ๒.ควบคุมปริมาตรน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีปริมาณที่พอเหมาะ หรือมีประมาณ ๒ ใน ๓ ส่วน ของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

            ๓.จัดทำท่อระบายน้ำ และขุดลอกตะกอนดินที่จะทำให้ร่องระบายน้ำตื้นเขินออก เพื่อให้น้ำไหลเข้าออกได้อย่างสะดวก ปรับปรุงคันบ่อหรือเสริมคันบ่อให้สูงกับปริมาณน้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่าน  ๆ มา

            ๔.วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อจะได้จับขึ้นใช้ประโยชน์ก่อนการเกิดอุทกภัย

            ๕.ทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นจำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในที่เลี้ยง กรณีเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติ  เมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันให้ย้ายสัตว์น้ำไปแหล่งที่ปลอดภัย

            ๖.จัดเตรียมเครื่องออกซิเจนไว้ให้พร้อม เพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์น้ำ กรณีน้ำจากภายนอกไหลเข้าบ่ออย่างกระทันหัน กรณีเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำเมื่อมีปริมาณฝนตกติดต่อกันหลายวัน และปริมาณน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน พร้อมทั่งเตรียมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ ยาปฏิชีวนะ และสารเคมีไว้ให้พร้อม

            ๗.หมั่นดูแลเอาใจใส่สัตว์น้ำ สังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด หากพบว่าสัตว์น้ำมีอาการเชื่องช้าให้งดหรือลดปริมาณการให้อาหาร

            ๘.กรณีที่มีปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ติดต่อสำนักงานประมง อำเภอในพื้นที่ หรือสำนักงานประมงจังหวัด ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๓๗-๖๕๖ เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี