ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสตรีและเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 477 คน)
 

            นางสาวนฤมล  พงษ์สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง เปิดเผยว่า

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สตรีเยาวสตรีและบุคคลทั่วไปที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง และหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

โดยเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ดังนี้ ๑.หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ๗๒๐ ชั่วโมง  มี ๕ สาขาอาชีพ หลักสูตรเสริมสวยสตรี จำนวน ๘๐  คน  หลักสูตรตัดผมชาย จำนวน ๘๐  คน หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน ๓๕  คน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๓๕  คน หลักสูตรอาหารและเบเกอรี่ จำนวน ๔๐ คน

๒.หลักสูตรการฝึกอบลมวิชาชีพ ๓๖๐  ชั่วโมง  มี ๑  สาขาอาชีพ หลักสูตรนวดแผนไทย จำนวน ๓๐  คน

            ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑  ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด ๑ ตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  โทร ๐-๒๕๘๓-๘๓๕๐, ๐-๒๙๖๑-๑๘๘๒ ต่อ ๑๔/๑๙ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รับรายงานวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 เริ่มเรียนวันที่ 11 ตุลาคม 2560


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี