ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตามโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 13 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 336 คน)
 

           นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการ  "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๐ หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชน จัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการของรัฐ และเอกชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดดอนคา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ การมอบทุนการศึกษากองทุนเด็กพัฒนาชนบทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ทุน มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 30 ราย ๆ ละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ยากจน จำนวน 10 ราย ๆ ละ 1,000 บาท มอบพันธุ์ปลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและครอบครัวยากจน จำนวน 200 ชุด บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษาปัญหาและแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ มอบเงินผ้าป่าสามัคคีให้วัดหรือโรงเรียนที่ออกหน่วย


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี