ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

วันที่ 14 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 427 คน)
 

นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบด้วย สรุปคำย่อวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

            จังหวัดราชบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดบทความได้ที่เว็บไซต์  www.oic.go.th/INFOCENTER ๒๐/๒๐๑๓  เมนูหลัก "ข้อมูลข่าวสารที่หน้าสนใจ” เมนูย่อย "บทความเผยแพร่ความรู้” ดังนี้ ๑.บทความเรื่อง กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ ๒.บทความเรื่อง สามีไปแอบกู้เงิน ๓.บทความเรื่อง ผมไม่ได้รายงานเท็จนะ ๔.บทความเรื่อง จะเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาตได้เพียงใด

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี