ข่าวประชาสัมพันธ์
กพร.แจงไม่มีการชะลอการพิจารณาประทานบัตร รอ พ.ร.บ.แร่ ใหม่

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 279 คน)
 

ตามที่ปรากฏข่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมต้องชะลอการออกใบอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับ พ.ร.บ.แร่ใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นั้น

            นายสมบูรณ์  ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงว่า เนื่องจาก พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนั้น ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมยังคงพิจารณาการอนุญาตประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ทุกชนิดตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 ฉบับเดิม โดยการพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรม ได้อนุญาตประทานบัตรไปแล้วมากกว่า 30 แปลง ทั้งเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ หินเพื่อการก่อสร้างถ่านหิน และอื่น ๆ

            กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขอยืนยันว่าไม่มีการชะลอหรือเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด การดำเนินการคำขอประทานบัตรยังคงดำเนินการตามขั้นตอนปกติ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติผู้ขอ ผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับ มาตรการและกองทุนต่าง ๆ ที่จะนำไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นและดูแลสุขภาพประชาชน เป็นต้น เมื่อเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน จึงประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วจึงนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้สามารถประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี