ข่าวประชาสัมพันธ์
คลังจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด (Management Chart)

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 432 คน)
 

             นางรวีวรรณ  เปรมปรี  คลังจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด (Management Chart) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม J.W.บ่อคลึง J.W.ธารน้ำร้อนบ่อคลึง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ รวบรวมและสนับสนุนด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจ ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลที่สะท้อนกับข้อเท็จจริง ทันสมัย ส่งผลให้การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัด และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้นำข้อมูลไปใช้ มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ,การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ เครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศไทยและจังหวัดราชบุรี  ,การวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี โดย อาจารย์สุวิทย์ สรรพวิทยศิริ จากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี