ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการชำระเงินคืนกองทุน

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 533 คน)
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)แจ้งเตือนวันครบกำหนดชำระหนี้ 5 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่ครบกำหนดชำระหนี้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง

            นางสาวดวงแข  ตันติยาพงษ์  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้จัดการกองทุน ฯ เปิดเผยว่า "ขณะนี้กองทุนฯ มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ 3 ล้านราย ซึ่งมีหน้าที่ในการชำระคืนหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป โดยผู้กู้ยืมต้องติดต่อชำระเงินคืนตามกำหนดภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุน ฯ หากล่าช้าจะทำให้ผู้กู้ยืมต้องเสียเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตราร้อยละ 12-18 ต่อปี และผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

            ผู้กู้ยืมสามารถชำระเงินคืนกองทุนผ่านช่องทางที่ให้บริการรับชำระหนี้ทั่วประเทศ ด้วยรหัสการชำระเงิน (Barcode) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.เข้าตรวจสอบยอดหนี้ทางเว็บไซต์ กยศ.www.studentloan.or.thณ วันที่ประสงค์ชำระเงิน 2.ดูรายละเอียดบัญชีผู้กู้ 3.ดูยอดหนี้ที่จะต้องชำระรวมในงวด 5 ก.ค. 2560 4.พิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) 5.นำเงินไปจ่ายชำระที่ไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารที่กองทุนกำหนด  ไดแก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยกองทุนกำลังทยอยเพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืมทั่วประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงกองทุนยังมีการบริการแจ้งเตือนทาง sms และ e-mail สำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนสมัครใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ กยศ.หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 - 2016 - 4888

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี