ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันที่ 21 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 307 คน)
 

              นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การดำเนินการสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนในช่องทางที่หน่วยงานรับผิดชอบ และขณะนี้คณะอนุกรรมการบูรณาการข้อคิดเห็นฯ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารความเห็นร่วมฯ     ที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการฯ จัดทำร่างสัญญาประชาคมฯ นำเข้าสู่เวทีสาธารณะ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดองตามกรอบแนวทาง ดังนี้ 1.กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและการประชุมกลุ่มย่อยที่ได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส 2.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้จากการรับฟังข้อคิดเห็นและประชุมกลุ่มย่อย 3.ผลดีที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการทำสัญญาประชาคมความเห็นร่วมฯ ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองด้านต่าง ๆ 10 ด้าน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดชุดสื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้ที่ http://pr.moi.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี