ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 21 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 149 คน)
 

             เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุราษฎร์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยทำการรื้อถอนท่อลอดเหลี่ยม คสล. เดิม  ทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ปรับปรุงทางเชื่อม คสล. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน  ๘๘๙,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น ๔ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. (ในวันทำการ)

            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น ๔ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่  ๒๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ในระหว่างวันที่  ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒ – ๓๖๐๙๙๒  ต่อ  ๑๕  งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี