ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

วันที่ 21 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 575 คน)
 

             สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จัดให้มีการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และความสำคัญของสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาอย่างแพร่หลายตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูด การใช้ภาษาอังกฤษ และการนำเสนอประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย    จำนวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชน  รางวัลการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย เงินรางวัลพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล  โดยผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้เข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณในวันจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2560 ต่อไป ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  www.nhrc.or.th  หรือ  www.mfa.go.th/asean


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี