ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี เชิญประชุมการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ประจำปี 2560

วันที่ 21 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 884 คน)
 

             นายอุทัย  หมั่นเทียนติพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต กำหนดประชุมการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต ประจำปี 2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั่วไปโดยจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการรับฟังมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของบริการสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข และพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี