ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – bidding)

วันที่ 23 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 98 คน)
 

              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (E – bidding) ดังนี้

            ๑.หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง    จำนวน    ชุด 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่             ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.bcnr.ac.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๑๔๖๐๓ ต่อ ๑๓๔ หรือ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี