ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา GLICLAZIDE ๖๐ MG. SR TABLET

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 

           จังหวัดราชบุรี  จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา  GLICLAZIDE ๖๐ MG. SR  TABLET
จำนวน  ๑๓๐,๘๐๐ เม็ด  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.ratchaburi.go.thwww.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ – ๓๒๓๒ – ๗๙๑๙  ในวันและเวลาราชการ 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี