ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โครงการปูกระเบื้องอาคารเรียนปฏิบัติการ พื้นที่ ๑,๙๒๐ ตารางเมตร (อาคาร ๔) ชั้น ๓ และชั้น ๔

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 310 คน)
 

            วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปูกระเบื้องอาคารเรียนปฏิบัติการ พื้นที่ ๑,๙๒๐ ตารางเมตร (อาคาร๔) ชั้น๓ และชั้น๔ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๖๖,๑๗๕.๖๐  บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. หากผู้รับจ้างรายใดไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้างรายนั้นรับทราบเงื่อนไขที่ชี้แจงทุกประการ

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ๒ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุกลาง  วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ห้องพัสดุกลาง  วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ  www.rpct.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ - ๓๒๑๙๐๓  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี