ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 

             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดังนี้

            ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท      จำนวน       รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามกำหนด

            กำหนดยื่นซองเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.bcnr.ac.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๑๔๖๐๓ ต่อ ๑๓๔ หรือ  ๑๐๒  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี