ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 84 คน)
 

             สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  โดยเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ๗ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จังหวัดกำแพงเพชร ๔ วัน ๓ คืน เกษตรกรเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๔๐ คน ตามโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๐ ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น  เขต ๑๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดยื่นซองสอบราคาที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ๗ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็กสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย  เขต ๗

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ๗ อาคารสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต ๗ เลขที่ ๙/๘  ม.๔ ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๕๔-๑๒๖๙,   ๐-๓๔๕๔-๑๙๓๗  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี