ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพและเรียงความ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
 

              นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดประกวดวาดภาพและเรียงความ หัวข้อ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีส่วนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ต้องการให้สัตว์และคนไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในปี 2562

ขอเชิญนักเรียน  นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ  และเรียงความ  หัวข้อ  "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”    ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เกียรติบัตร และเงินรางวัล สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.prd.go.th  หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์  โทรศัพท์หมายเลข  ๐ – ๒๖๑๘ – ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๐๔ , ๑๖๐๖ หรือ ๑๖๐๗  ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี