ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน “ทีมเหย้า-ทีมเยือน”

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
 

             นายพินิจ  เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการโครงการจัดงานสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ทีมเหย้า-ทีมเยือน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับรับทราบนโยบายและทิศทางการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม และสร้างพลังขององค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ซึ่งมีกิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2560 ปี แห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก ถอดองค์ความรู้งานนโยบายที่สำคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการสร้างการรับรู้/    ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี