ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)
 

               เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นตัวอย่างแก่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งรางวัลเป็น 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล ดังนี้ 1.บุคคลทั่วไป (ไม่เกิน 3 รางวัล) 2.เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) (จำนวน 3 รางวัล 3.สื่อมวลชน (ไม่เกิน 3 รางวัล) 4.องค์กรภาครัฐ (ไม่เกิน 3 รางวัล) 5.องค์กรภาคเอกชน (ไม่เกิน 3 รางวัล) ทั้งนี้ บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเสนอชื่อได้ตั้งบัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-1413930-1 โทรสาร 02-1439574-6 ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ www.nhrc.or.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี