ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา QUETIAPINE FUMARATE ๕๐ MG. TABLET

วันที่ 29 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)
 

            จังหวัดราชบุรี  จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา  QUETIAPINE  FUMARATE  ๕๐  MG. TABLET  จำนวน  ๔๐,๘๐๐  เม็ด  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.rajburi.org, www.ratchaburi.go.th www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๓๒๓๒ ๗๙๑๙  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี