ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 256 คน)
 

ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ

            ๑.จากปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนขาดความสมดุลย์ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไร้จิดสำนึกของการรักษา ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติหมดไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดความรู้และข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทกันทั้งต่อบุคคล องค์กรต่อองค์กร และองค์กรต่อบุคคล

            ๒.ผลจากการรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ประชาชนต้องการให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องรอบด้านกับประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้มีการมีส่วมร่วมของประชาชน และอยากให้มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อลงโทษต่อผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นชัดเจน เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทั้งหมดนี้ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

            ๓.รัฐบาลต้องขอคุณในการสะท้อนปัญหาดังกล่าวขึ้นมาด้วยความจริงใจ และได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มการทำโครงการต่าง ๆ และกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลอย่างถูกต้องรอบด้านกับคนในพื้นที่โดยออกเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว  มีการยึดคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกและกลุ่มนายทุน ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีการตรวจสอบข้อมูลของโครงการภาครัฐได้ มีการจัดตั้งองค์กรอิสระทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย เช่น พรบ. ป่าไม้  พ.ศ.๒๕๔๘ ,   พรบ. ทรัพยากรธรรมชาติ  พ.ศ.๒๕๔๗ ,  พรบ. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน มีการบูรณาการร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปราบปรามแรงงานประมงผิดกฎหมายโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

            ๔.นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ความสำเร็จที่จะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต้องอาศัยประชาชนเป็นกำลังสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อที่จะรักษามรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่านี้ไว้ให้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยตลอดไป 

            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นมรดกอันล้ำค่าที่เราเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลาย มาร่วมกันรักษามรดกนี้ให้สมบูรณ์และส่งมอบต่อให้กับลูกหลาน "ปรองดองกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำวันนี้เพื่ออนาคตของลูกหลาน”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี